T1B – Traktor 1B

T1B – Traktor 1B

T1B – Traktor 1B är ett motordrivna fordon med hjul som är avsedda att användas
inom jord- och skogsbruk och som klassificeras på följande sätt:

 • “T1” , Hjultraktorer, vars minsta spårvidd på den av axlarna som är närmast föraren
  inte understiger 1 150 mm, vars vikt i olastat och körklart skick överstiger
  600 kg och vars markfrigång inte överstiger 1 000 mm.
 • ”B” för hjultraktorer konstruerade för en hastighet på mer än 40 km/tim.
  • För detta arbetsredskap gäller:

  • Ska vara registrerad.
  • Får framföras på allmänna vägar och gator samt på samma ställen och villkor
   som ATV får framföras.
  • Får framföras med lägsta körkortsbehörigheten B-körkort.
  • För traktor A och äldre traktorer (enligt ovan) gäller traktorkort, körkort med AM-behörighet eller högre. Gäller det kortare sträckor på väg, till eller från en arbetsplats, mellan en gårds ägor eller liknande krävs inget körkort för traktor a.
  • Hjälm är inte ett krav men rekommenderas.
  • Är besiktningspliktig.
  • Är konstruktivt för högre hastigheter än 40 km/timmen.
  • Traktortillverkaren bestämmer antalet passagerare vilket skall framgå av ägarhandboken.
  • Traktor med överrullningsskydd skall ha säkerhetsbälten.
  • Traktorer som har en konstruktiv hastighet överstigande av 40 km/timmen ska på sikt vara försedda med en KM-skylt som visar att den högsta tillåtna är
   hastigheten (50 km/timmen).
  • Traktorer får köras på väg och ska då följa trafikreglerna. De får inte köras på motorväg eller motortrafikled. Traktor B ska köras på körbanan (vägen).